Okresní hospodářská komora Plzeň-jih

Program

Hospodářská komora má od r. 1992 v Čechách již určitou tradici. Protože členství v komoře není povinné, rozhoduje se podnikatel pro vstup do komory podle toho, zda považuje komoru za užitečnou, váží, co mu členství v komoře přinese.
Své poslání (vyjádřené ve Statutu jako podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišování potřeb svých členů) chce Okresní hospodářská komora Plzeň-jih naplňovat – a prokazovat tak svou užitečnost – následujícími činnostmi:
prezentováním informací o podnikatelské činnosti a nabídkách svých členů formou pořádání tiskových besed, prezentačních akcí (např. výstav, dnů otevřených dveří) a provozování internetových stránek,
vytvářením prostoru pro diskusi o podmínkách podnikání v okrese Plzeň-jih a přenášením závěrů těchto diskusí na orgány státní správy a obecní samosprávy,
prosazováním zájmů svých členů i širší podnikatelské veřejnosti v okrese Plzeň-jih při projednávání věcí veřejného zájmu s orgány státní správy a obecní samosprávy,
zprostředkováním přístupu svých členů i širší podnikatelské veřejnosti v okrese Plzeň-jih k projektům a akcím organizovaným Hospodářskou komorou České republiky,
zprostředkováním přístupu svých členů i širší podnikatelské veřejnosti v okrese Plzeň-jih k evropským fondům a projektům,
právními, daňovými a účetními konzultacemi pro své členy a širší podnikatelskou veřejnost,
dohledem nad podnikatelskou etikou a smírčím působením při řešení případných obchodních sporů mezi svými členy navzájem nebo sporů svých členů s jinými podnikatelskými subjekty,
zprostředkováním kontaktů se zahraničními podnikateli, zejména z německých a rakouských příhraničních regionů,
organizováním spolkových a společenských aktivit svých členů a jejich blízkých formou příležitostných společenských setkání, plesů, akademií, apod.
Centrem veškerých aktivit komory by se měly stát internetové stránky, které budou o činnosti komory aktuálně informovat, kancelář komory v Přešticích, kde budou pracovníci schopní reagovat na přání a potřeby členů komory a osobní setkání členů komory organizovaná podle potřeby na různých místech v okrese.
Z výčtu činností je zřejmé, že na jejich realizaci budou potřeba určité finanční prostředky. Hospodářské komory mají ze zákona oprávnění vykonávat na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním vlastní hospodářskou činnost – právě ta bude vedle členských příspěvků finančním zdrojem k realizaci programových cílů.