Okresní hospodářská komora Plzeň-jih

Dokumenty

Statut

Okresní hospodářské komory Plzeň-jih
Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 11:22 hod., aktualizováno: 17. 05. 2010 15:53 hod.
I
Základní ustanovení
1) K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb členů Hospodářské komory České republiky (dále jen „komory“) na okrese Plzeň-jih se zřizuje Okresní hospodářské komora Plzeň-jih (dále jen „Okresní komora“).
2) Okresní komora je sdružením podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří podnikají, mají bydliště či prokáží své podnikatelské zájmy na okrese Plzeň-jih a jsou přijati za členy komory.
3) Činnost Okresní komory se řídí zákonem č. 301/1992 Sb..
4) Vztahy Okresní komory ke komoře neupravené zákonem č. 301/1992 Sb. se řídí statutem komory.
5) Sídlem Okresní komory jsou Přeštice.
6) Okresní komora zřizuje k zefektivnění svojí práce okrsky pro jednotlivé části okresu.
II
Působnost Okresní komory
(1) Okresní komora v rámci své působnosti zejména
a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
b) organizuje vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
c) na základě předchozího souhlasu členů Okresní komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
d) dbá, aby členové Okresní komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
e) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím,
f) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
g) ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
h) vede evidenci členů komory sdružených v Okresní komoře.
III
Orgány Okresní komory
1) Okresní komora má tyto orgány:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo Okresní komory,
c) předsedu a místopředsedy,
d) dozorčí radu Okresní komory.
2) Funkční období orgánů Okresní komory je nejvýše tříleté. Pokud sněm komory nerozhodne jinak, je funkce v orgánech Okresní komory funkcí čestnou. Za její výkon je Okresné komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů.
3) Vnitřní poměry těchto orgánů, zejména délku funkčního období, počet členů volených orgánů a způsob jejich volby, způsob jednání orgánů Okresní komory upravuje volební a jednací řád Okresní komory.
4) Členství v orgánech Okresní komory je nezastupitelné.
IV
Shromáždění delegátů
1) Nejvyšším orgánem Okresní komory je shromáždění delegátů. Tvoří ho delegáti zvolení členy Okresní komory podle volebního řádu Okresní komory.
2) Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Hlasy všech delegátů jsou si rovny.
3) Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva Okresní komory, dozorčí radu a členy smírčí komise Okresní komory, je-li zřízena; volba předsedy se koná tajným hlasováním
b) schvaluje, mění a ruší statut Okresní komory, který musí být v souladu se statutem komory,
c) volí zástupce na sněm komory z řad členů Okresní komory,
d) schvaluje sloučení Okresní komory s jinými okresními komorami, případně rozdělení regionální komory,
e) stanoví hlavní úkoly Okresní komory,
f) schvaluje rozpočet Okresní komory, její účetní závěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady Okresní komory o činnosti a hospodaření,
g) schvaluje zásady odměňování pracovníků Okresní komory,
h) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Okresní komory,
i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení,
j) rozhoduje o dalších záležitostech Okresní komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila
k) rozhoduje o rozdělení okresu na okrsky
l) rozhoduje o počtech delegátů z jednotlivých okrsků a schvaluje jejich výběr
4) Shromáždění delegátů svolává představenstvo Okresní komory nejméně jednou za rok; je povinno jej svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech delegátů Okresní komory nebo dozorčí rada Okresní komory, a to nejpozději do dvou měsíců.
V
Představenstvo Okresní komory
1) Představenstvo Okresní komory je řídícím orgánem Okresní komory, za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
2) Členy představenstva Okresní komory jsou předseda, místopředsedové a další členové,
3) Představenstvo Okresní komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které tento zákon, statut a jednací řád Okresní komory nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují jinému orgánu Okresní komory.
4) Představenstvo Okresní komory zejména:
a) připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů a zajišťuje výkon jejich usnesení,
b) rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
d) odpovídá za hospodaření s majetkem Okresní komory,
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu Okresní komory.
5) Představenstvo Okresní komory svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo Okresní komory rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
VI
Předseda Okresní komory a místopředsedové
1) Předseda zastupuje Okresní komoru navenek a jedná jejím jménem.
2) Předseda svolává a řídí jednání představenstva Okresní komory, dohlíží na činnost úřadu Okresní komory a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo představenstva Okresní komory.
3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva Okresní komory.
4) Místopředsedové Okresní komory zastupují jednotlivé okrsky.
VII
Dozorčí rada Okresní komory
1) Dozorčí rada Okresní komory je kontrolním orgánem Okresní komory; za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
2) Dozorčí rada Okresní komory
a) kontroluje hospodaření a činnost Okresní komory v rozsahu stanoveném statutem nebo usnesením shromáždění delegátů,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory nebo Okresní komory; pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu Okresní komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory nebo Okresní komory; pozastavené rozhodnutí předkládá shromáždění delegátů.
3) Činnost dozorčí rady Okresní komory řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady Okresní komory.
4) Členství v dozorčí radě Okresní komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu Okresní komory nebo komory. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník Okresní komory nebo komory.
VIII
Úřad Okresní komory
1) Výkonným orgánem Okresní komory je úřad Okresní komory
2) Úřad Okresní komory tvoří pracovníci Okresní komory. Pracovník Okresní komory nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost
3) Úřad Okresní komory
a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod Okresní komory,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů Okresní komory,
c) plní další úkoly podle pokynů představenstva Okresní komory.
4) Úřad Okresní komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu Okresní komory ředitel, který je jejím pracovníkem.
IX
Hospodaření Okresní komory
1) Okresní komora samostatně spravuje svůj majetek
2) Okresní komora hospodaří podle ročního rozpočtu.
3) Příjmy Okresní komory tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.
X
Závěrečná ustanovení
1) Tento statut OHK Plzeň-jih byl schválen mimořádným shromážděním delegátů dne 30. dubna 2009

Jednací řád

Okresní hospodářské komory Plzeň-jih
Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 08:45 hod., aktualizováno: 17. 05. 2010 15:54 hod.
Čl. 1
Základní ustanovení
Okresní hospodářská komora Plzeň – jih (dále jen „komora“) jedná v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994, Sb. ( dále jen zákon).
Vnitřní uspořádání komory upravuje její statut. Orgány komory jsou shromáždění delegátů, představenstvo, předseda, místopředsedové a dozorčí rada. Komora může zřizovat k zajišťování své činnosti odborné sekce, komise, informační místa a jiné složky.
Jednací řád komory upravuje hlavní zásady jednání a vnitřní poměry orgánů a ostatních složek komory, jejich vzájemné vztahy a vztahy komory k Hospodářské komoře České republiky a jiným subjektům.
Orgány komory a jejich složky mohou jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona, statutu komory nebo podle tohoto jednacího řádu náleží do jejich působnosti.
Čl. 2
Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů jedná v souladu s působností vymezenou mu statutem komory.
Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, a to písemnou pozvánkou, která musí být odeslána nejméně 15 dnů před dnem jeho konání. Pozvánku podepisuje předseda představenstva, případně místopředseda.
Pozvánka obsahuje datum a hodinu jednání, místo jednání a návrh programu. Delegáti obdrží s pozvánkou i materiály, na jejichž základě bude shromáždění delegátů rozhodovat. Program jednání a písemné materiály připravuje představenstvo.
Představenstvo je povinno svolat shromáždění delegátů vždy nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů komory, nebo dozorčí rada. Součástí žádosti musí být i program jednání.
Součástí programu musí být vždy zpráva představenstva o jeho činnosti a zpráva o hospodaření za uplynulé období.
Návrhy na zařazení dalších bodů do programu mohou před zasedáním shromáždění delegátů podávat všichni členové komory a členové orgánů komory. Návrhy se podávají písemně.
Na shromáždění delegátů musí být pozváni všichni členové komory a členové představenstva a dozorčí rady, nejsou-li delegáty se zúčastňujícími shromáždění delegátů z titulu svých funkcí.
Čl. 3
Jednání shromáždění delegátů
Jednání shromáždění delegátů řídí pověřený člen představenstva.
Na začátku jednání zvolí shromáždění delegátů veřejným hlasováním zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a potřebný počet skrutátorů. Jsou-li na programu jednání volby orgánů komory, volí se veřejným hlasováním členové volební komise.
Jednání shromáždění delegátů se řídí schváleným programem jednání. Před schválením programu jednání mohou podávat návrhy do programu přítomní delegáti.
Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Hlasování je veřejné, s výjimkou voleb orgánů komory, kdy je hlasování upraveno volebním řádem.
Při hlasování má každý delegát jeden hlas, zastupování není možné a hlasy všech delegátů jsou si rovny. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
Každý delegát má právo se v průběhu shromáždění delegátů zúčastnit diskuse a předkládat své návrhy. Může se zúčastnit i předložením písemných návrhů do diskuse.
Dotazy , připomínky, návrhy a stížnosti, pokud nebudou vyřešeny přímo na shromáždění delegátů, projedná představenstvo komory na prvním zasedání po shromáždění delegátů a sdělí k nim písemně stanovisko představenstva tomu delegátovi, který je vyžadoval.
Usnesení shromáždění delegátů podepisují předsedající, zapisovatel a oba ověřovatelé.
Čl. 4
Představenstvo komory
Představenstvo komory jedná v souladu s působností vymezenou mu statutem komory.
Zasedání představenstva komory svolává předseda komory podle potřeby, nejméně však 4× za rok. Zasedání představenstva řídí předseda komory, případně místopředseda komory nebo jiný pověřený člen představenstva komory.
Předseda je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů představenstva nebo dozorčí rada. V písemné žádosti musí být uveden program jednání představenstva.
Zasedání představenstva má právo se zúčastňovat předseda dozorčí rady, případně jím pověřený člen dozorčí rady, a to bez hlasovacího práva.
Jednání představenstva řídí předseda nebo místopředseda komory.
Představenstvo rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení představenstva podepisuje předseda a jeden další člen představenstva.
V odůvodněných případech může představenstvo rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu „per rollam“ s tím, že k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba podpisu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Takový návrh bude znova projednán na nejbližším jednání představenstva a přijat usnesením.
Členové představenstva jsou oprávněni činit jménem komory právní úkony nutné ke splnění uložených úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno statutem nebo jednacím řádem komory.
Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda, případně pověřený místopředseda.
Pokud členové představenstva způsobí komoře svým rozhodnutím škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
Čl. 5
Předseda komory
Předseda komory zastupuje komoru navenek a je oprávněn jednat jejím jménem.
Předseda komory je současně předseda představenstva komory.
Za výkon své funkce odpovídá předseda shromáždění delegátů komory.
Čl. 6
Dozorčí komory
Dozorčí rada komory jedná v souladu s působností vymezenou jí statutem komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávu o své činnosti.
Dozorčí rada komory se schází podle potřeby, nejméně však 2× do roka. Předseda dozorčí rady je povinen ji svolat vždy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů dozorčí rady a obsahuje-li žádost návrh programu.
Jednání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda.
Dozorčí rada rozhoduje usnesením a je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nad-poloviční většina všech jejích členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech přítomných členů.
Dozorčí rada vždy projednává výsledky a nálezy své kontrolní činnost a vypracovává o tom zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a jeden její další člen.
Jménem dozorčí rady jedná její předseda nebo místopředseda.
Čl. 7
Sekretariát komory
Sekretariát komory zabezpečuje její činnost po stránce organizační, administrativní a hospodářské.
Sekretariát komory je řízen sekretářem komory, který odpovídá za veškerou činnost sekretariátu předsednictvu komory.
Sekretář komory a další pracovníci komory mohou jednat jejím jménem pouze v rozsahu zmocnění daném vnitřními organizačními normami, předpisy komory nebo rozhodnutím předsedy nebo představenstva komory, a to pouze v souvislosti se zajišováním organizační, administrativní a hospodářské činnosti komory.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád OHK Plzeň – jih byl schválen ustavujícím shromážděním delegátů dne 4. listopadu 2005.

Volební řád

Okresní hospodářské komory Plzeň-jih
Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 08:21 hod., aktualizováno: 17. 05. 2010 15:53 hod.
Čl. 1
Základní ustanovení
Volební řád Okresní hospodářské komory Plzeň – jih ( dále jen „komora“) upravuje podmínky voleb do všech orgánů komory.
Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným nebo veřejným hlasováním.
Každý člen komory má právo být volen do orgánu komory. Za právnické osoby mohou být voleni jejich statutární zástupci nebo členové jejich statutárních orgánů.
Každý člen komory má právo volit do orgánů komory, a to přímo nebo nepřímo, prostřednictvím delegátů shromáždění. Za právnické osoby mohou volit jejich statutární zástupci, členové jejich statutárních orgánů nebo zmocnění zástupci – ke zmocnění je vyžadována písemná, notářsky ověřená plná moc.

Čl. 2
Shromáždění delegátů
Volby orgánů komory se konají na shromáždění delegátů komory.
Každý člen komory má právo zúčastnit se shromáždění delegátů nebo vyslat na shromáždění delegátů svého zmocněného zástupce – ke zmocnění je vyžadována písemná, notářsky ověřená plná moc.
Shromáždění delegátů dodatkem k tomuto volebnímu řádu může stanovit, jakým způsobem budou voleni delegáti shromáždění, pokud by počet členů komory mohl vést k ohrožení praktického výkonu vnitrokomorové demokracie.
Čl. 3
Volby orgánů komory
Volby orgánů komory organizačně zabezpečuje volební komise, kterou volí shromáždění delegátů ze svých řad na návrh delegátů veřejným hlasováním.
Volební komise má nejméně 3 členy a nejvíce 7 členů. Počet členů komise musí být vždy lichý. Z členů volební komise se losem určí předseda a místopředseda. Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů.
Jednání volební komise řídí její předseda, kterého v nepřítomnosti zastupuje její místopředseda. Volební komise zejména
a) kontroluje prezenční listinu delegátů shromáždění a ověřuje oprávnění přítomných členů komory a delegátů k tomu volit a být volen,
b) registruje návrhy kandidátů do orgánů komory,
c) organizuje průběh voleb a dozírá na jeho řádný průběh,
d) dozírá na dodržování obecně závazných předpisů a organizačních norem komory,
e) vyhlašuje výsledky voleb, potvrzuje jejich voleb a vystavuje zápis o jejich průběhu podepsaný předsedou a místopředsedou volební komise,
f) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci příslušnému orgánu komory.
Od kandidátů na funkci členů orgánů komory se vyžaduje výslovný souhlas s kandidaturou. Do orgánů komory jsou zvoleni kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu odevzdaných platných hlasů.
Volby orgánů komory se provádějí v následujícím pořadí:
a) volba předsedy komory,
b) volba místopředsedy komory,
c) volba ostatních členů představenstva komory,
d) volba dozorčí rady komory.
Dozorčí rada volí ze svých řad předsedu a místopředsedu dozorčí rady komory.
V případě snížení počtu členů představenstva a dozorčí komise pod stanovený počet, doplňují tyto orgány své členy, s výjimkou předsedy komory, do doby konání řádného shromáždění delegátů kooptací – počet kooptovaných členů orgánů nesmí překročit jednu třetinu všech členů příslušného orgánu. Při zániku funkce předsedy komory zastupuje tuto funkci místopředseda komory, který je povinen svolat nejpozději do 3 měsíců od zániku funkce předsedy komory mimořádné shromáždění delegátů, na němž bude zvolen nový předseda komory.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tento volební řád OHK Plzeň – jih byl schválen ustavujícím shromážděním delegátů dne 4. listopadu 2005.

Příspěvkový řád

Okresní hospodářské komory Plzeň-jih
Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 07:26 hod., aktualizováno: 17. 05. 2010 15:52 hod.
Čl. 1
Výše řádného ročního členského příspěvku člena Okresní hospodářské komory Plzeň-jih (dále jen „OHK Plzeň-jih“) činí
a) u fyzických osob 500 Kč,
b) u právnických osob 5.000 Kč.
Členové OHK Plzeň – jih mohou platit mimořádný členský příspěvek v libovolné výši.
Čl. 2
Řádný roční členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. ledna kalendářního roku.
Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena OHK Plzeň-jih v průběhu kalendářního roku platí řádný členský příspěvek za daný rok v plné výši, a to do 10 kalendářních dní od přijetí za člena.
Pokud členu OHK Plzeň-jih zanikne členství v průběhu kalendářního roku, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.
Člen platí 90 % řádného ročního příspěvku OHK Plzeň-jih a 10 % řádného ročního příspěvku prostřednictvím OHK Plzeň-jih Hospodářské komoře České republiky. Mimořádný členský příspěvek platí člen pouze OHK Plzeň-jih.
Čl. 3
Tento příspěvkový řád OHK Plzeň – jih byl schválen ustavujícím shromážděním delegátů dne 4. listopadu 2005.

301/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

ze dne 5. května 1992 o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 07:10 hod., aktualizováno: 14. 05. 2010 13:42 hod.
Změna: 121/1993 Sb.
Změna: 223/1994 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je upravit vznik, postavení a působnost Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky (dále jen „komory“).
§ 2
(1) K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky (dále jen „hospodářská komora“).
(2) K podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišování potřeb svých členů se zřizuje Agrární komora České republiky (dále jen „agrární komora“).
(3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)*1) přijatých za jejich členy.
(4) Komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.
(5) Sídlem hospodářské komory je hlavní město Praha; sídlem agrární komory je Olomouc.
§ 3
(1) Komory tvoří okresní komory a v hlavním městě Praze obvodní komory (dále jen „okresní komory“) a u hospodářské komory začleněná živnostenská společenstva a u agrární komory začleněná zemědělská, potravinářská a lesnická společenstva (dále jen „společenstva“).
(2) Okresní komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.
(3) Okresní komory v regionu se mohou slučovat v regionální komory. Regionální komory se mohou rozdělovat na okresní komory.
(4) Na regionální komory se vztahují ustanovení tohoto zákona týkající se okresních komor.
(5) Zájmová a jiná sdružení vzniklá na základě zvláštního zákona *2) se stávají společenstvy na základě vlastního rozhodnutí.
(6) Vztahy komor k okresním komorám a společenstvům neupravené tímto zákonem upraví statuty komor.
§ 4
Působnost komory
(1) Komory v rámci své působnosti zejména
a) poskytují svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
b) vydávají vyjádření podle zvláštních předpisů *3) a odborná stanoviska,
c) organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečují propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
e) dbají, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
f) navazují a rozvíjejí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírají s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydávají a rozšiřují informativní a odborné publikace,
g) vystavují osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin,
h) zřizují a spravují zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
i) spolupracují s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komor,
j) zřizují stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
k) vykonávají vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
l) ve své působnosti se podílejí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporují školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
m) vedou evidenci členů komor.
(2) Statut komor upraví působnost okresních komor a společenstev.
§ 5
(1) Členy hospodářské komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují
podnikatelskou činnost *1) s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
(2) Členy agrární komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
(3) Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo okresní komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů.
(4) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí,
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z komory,
e) vyloučení z komory.
§ 6
Práva a povinnosti člena
(1) Člen hospodářské komory a člen agrární komory (dále jen „člen komory“) má právo
a) volit a být volen do orgánů komory; za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu,
b) využívat služeb poskytovaných komorou,
c) obracet se ke smírčím komisím komory.
(2) Člen komory má povinnost
a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
b) dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
c) řádně platit stanovené členské příspěvky.
ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY OKRESNÍ KOMORY A KOMORY
§ 7
(1) Okresní komora má tyto orgány:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo okresní komory,
c) předsedu a místopředsedy,
d) dozorčí radu okresní komory.
(2) Komora má tyto orgány:
a) sněm komory složený ze všeobecné sněmovny a sněmovny společenstev,
b) představenstvo komory,
c) prezidenta a viceprezidenta,
d) dozorčí radu komory.
(3) Funkční období orgánů komory a okresní komory je nejvýše tříleté. Pokud sněm komory nerozhodne jinak, je funkce v orgánech okresní komory a komory funkcí čestnou. Za její výkon je příslušnou komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů.
(4) Volební a jednací řád okresní komory a komory upraví vnitřní poměry těchto orgánů, zejména délku funkčního období, počet členů volených
orgánů a způsob jejich volby, způsob jednání orgánů okresní komory a komory.
(5) Členství v orgánech okresní komory a komory je nezastupitelné.
Orgány okresní komory
§ 8
Shromáždění delegátů
(1) Nejvyšším orgánem okresní komory je shromáždění delegátů. Tvoří ho delegáti zvolení členy okresní komory podle volebního řádu okresní komory.
(2) Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Hlasy všech delegátů jsou si rovny.
(3) Shromáždění delegátů
a) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva okresní komory, dozorčí radu a členy smírčí komise okresní komory, je-li zřízena; volba předsedy se koná tajným hlasováním,
b) schvaluje, mění a ruší statut okresní komory, který musí být v souladu se statutem komory,
c) volí zástupce na sněm komory z řad členů okresní komory,
d) schvaluje sloučení okresní komory s jinými okresními komorami, případně rozdělení regionální komory,
e) stanoví hlavní úkoly okresní komory,
f) schvaluje rozpočet okresní komory, její účetní závěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady okresní komory o činnosti a hospodaření,
g) schvaluje zásady odměňování pracovníků okresní komory,
h) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva okresní komory,
i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení,
j) rozhoduje o dalších záležitostech okresní komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila.
(4) Shromáždění delegátů svolává představenstvo okresní komory nejméně jednou za rok; je povinno jej svolat vždy, požádá-li o to písemně
alespoň jedna třetina všech delegátů okresní komory, nebo dozorčí rada okresní komory, a to nejpozději do dvou měsíců.
§ 9
Představenstvo okresní komory
(1) Představenstvo okresní komory je řídícím orgánem okresní komory; za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
(2) Členy představenstva okresní komory jsou předseda, místopředsedové a další členové.
(3) Představenstvo okresní komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které tento zákon, statut a jednací řád okresní komory
nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují jinému orgánu okresní komory.
(4) Představenstvo okresní komory zejména:
a) připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů a zajišuje výkon jejich usnesení,
b) rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
d) odpovídá za hospodaření s majetkem okresní komory,
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu okresní komory.
(5) Představenstvo okresní komory svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo okresní komory rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, pokud statut okresní komory nestanoví jinak.
§ 10
Předseda okresní komory
(1) Předseda zastupuje okresní komoru navenek a jedná jejím jménem.
(2) Předseda svolává a řídí jednání představenstva okresní komory, dohlíží na činnost úřadu okresní komory a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo představenstva okresní komory.
(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva okresní komory.
§ 11
Dozorčí rada okresní komory
(1) Dozorčí rada okresní komory je kontrolním orgánem okresní komory; za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
(2) Dozorčí rada okresní komory
a) kontroluje hospodaření a činnost okresní komory v rozsahu stanoveném statutem nebo usnesením shromáždění delegátů,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu okresní komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá shromáždění delegátů.
(3) Činnost dozorčí rady okresní komory řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady okresní komory.
(4) Členství v dozorčí radě okresní komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu okresní komory nebo komory. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník okresní komory nebo komory.
§ 12
Úřad okresní komory
(1) Výkonným orgánem okresní komory je úřad okresní komory.
(2) Úřad okresní komory tvoří pracovníci okresní komory. Pracovník okresní komory nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.
(3) Úřad okresní komory
a) vede administrativu a zajišuje běžný chod okresní komory,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů okresní komory,
c) plní další úkoly podle pokynů představenstva okresní komory.
(4) Úřad okresní komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu okresní komory ředitel, který je jejím pracovníkem.
Orgány komory
§ 13
Sněm komory
(1) Sněm komory je nejvyšším orgánem komory. Tvoří jej všeobecná sněmovna složená ze zástupců okresních komor a sněmovna společenstev složená ze zástupců společenstev. Každý zástupce má jeden hlas.
(2) Sněm komory
a) rozhoduje o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor,
b) stanoví hlavní úkoly komory,
c) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenty, členy představenstva komory, dozorčí radu komory a členy smírčí komise komory z řad členů komory,
d) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků (dále jen „příspěvkový řád“) a rozhoduje o udělení výjimek z jejich placení,
e) schvaluje rozpočet komory, roční účetní závěrku a zprávu představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory,
f) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory,
g) schvaluje zásady odměňování pracovníků komory,
h) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí.
(3) Sněm komory je schopen se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců zvolených do všeobecné sněmovny a nadpoloviční většina zástupců zvolených do sněmovny společenstev. K platnosti usnesení sněmovny je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců zvolených do příslušné sněmovny. Sněmovny hlasují odděleně, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Prezidenta, viceprezidenty, dozorčí radu a členy smírčí komise volí obě sněmovny společně. Členy představenstva volí sněm tak, že každá sněmovna volí polovinu z počtu členů představenstva.
(5) Volba prezidenta se koná tajnou volbou. Statut může stanovit odchylky od odstavce 3.
(6) Dojde-li k nesouhlasnému rozhodnutí sněmoven, svolá prezident komory dohodovací jednání sněmoven. Postup dohodovacího jednání upraví statut komory.
(7) Sněm komory svolává představenstvo komory nejméně jednou ročně. Představenstvo je povinno sněm komory svolat vždy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina okresních komor, společenstev nebo jedna desetina zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rada komory, a to nejpozději do tří měsíců.
§ 14
Představenstvo komory
(1) Představenstvo komory je řídícím orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu komory.
(2) Členy představenstva komory jsou prezident, viceprezidenti a členové zvolení sněmem komory.
(3) Představenstvo komory rozhoduje o všech záležitostech komory, které tento zákon, statut nebo jednací řád komory nebo usnesení sněmu komory nesvěří jinému orgánu komory.
(4) Představenstvo komory zejména
a) připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišuje výkon jeho usnesení,
b) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta,
d) jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory.
(5) Představenstvo komory svolává prezident nejméně čtyřikrát za rok.
Představenstvo komory rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, pokud statut komory nestanoví jinak.
§ 15
Prezident komory
(1) Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.
(2) Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory.
(3) V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta jím pověřený viceprezident nebo jiný jím pověřený člen představenstva komory.
§ 16
Dozorčí rada komory
(1) Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu komory.
(2) Dozorčí rada komory
a) kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem komory nebo usnesením sněmu komory,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, případně viceprezidenta, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sněmu komory.
(3) Činnost dozorčí rady komory řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory.
§ 17
Úřad komory
(1) Výkonným orgánem komory je úřad komory.
(2) Úřad komory tvoří pracovníci komory, na které se vztahuje zákaz uvedený v § 12 odst. 2.
(3) Úřad komory
a) vede administrativu a zajišuje běžný chod komory,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů komory,
c) plní další úkoly podle pokynů představenstva komory.
(4) Úřad komory řídí a za jeho činnost představenstvu komory odpovídá tajemník, který je pracovníkem komory.
ČÁST TŘETÍ
HOSPODAŘENÍ OKRESNÍ KOMORY A KOMORY
§ 18
(1) Okresní komory, komora a společenstva samostatně spravují svůj majetek.
(2) Okresní komory a komora hospodaří podle ročního rozpočtu.
(3) Příjmy okresních komor tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.
(4) Příjmy komory tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.
(5) Rozdělení členských příspěvků mezi komoru, okresní komory a společenstva je určeno ročním rozpočtem komory.
ČÁST ČTVRTÁ
ROZHODČÍ SOUD
§ 19
(1) Při Hospodářské komoře České republiky působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení.
(2) V čele stálého rozhodčího soudu (dále jen „rozhodčí soud“) je předsednictvo jmenované představenstvy obou komor na dobu tří let. Předseda rozhodčího soudu má právo účastnit se jednání představenstev obou komor. Předsednictvo rozhodčího soudu je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo rozhodčího soudu se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem rozhodčího soudu.
(3) Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona.*5)
(4) Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje Statut a Řád rozhodčího soudu.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
Dohled
(1) Představenstvo komory předkládá vládě České republiky (dále jen „vláda“) do 15 dnů od schválení sněmem statut, jednací, volební a příspěvkový řád komory.
(2) Vláda rozhodne do 30 dnů od předložení statutu, jednacího, volebního a příspěvkového řádu komory o jejich potvrzení; nepotvrdí je, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo byly-li přijaty v rozporu s tímto zákonem. Pokud komora nezjedná nápravu do 45 dnů od rozhodnutí vlády, předloží vláda věc k rozhodnutí České národní radě.
§ 21
zrušen
§ 22
(1) Vláda do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona jmenuje dvacetipětičlenné přípravné výbory pro každou z komor (dále jen „výbor“). Přitom dbá o zastoupení různých podnikatelských činností. Návrhy na složení výboru mohou podat vládě členové komory do 15 dnů od účinnosti tohoto zákona.
(2) Výbor jedná jménem komory až do vytvoření orgánů uvedených v § 7 tohoto zákona. Výbor zvolí v tajném hlasování předsedu, který řídí jeho činnost.
(3) Výbor je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující k ustavení orgánů uvedených v § 7 tohoto zákona.
§ 23
(1) Výbor zajistí volbu delegátů okresních komor z členů okresních komor nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona. Konání voleb oznámí veřejným vyhlášením vhodnými prostředky. Podrobnosti volby upraví prozatímní volební řád vydaný výborem.
(2) Výbor svolá ustavující shromáždění delegátů okresních komor nejpozději do 7 měsíců od účinnosti tohoto zákona a předloží jim návrh prozatímního statutu, prozatímního jednacího řádu a prozatímního volebního řádu okresní komory tak, aby je delegáti ustavujícího shromáždění obdrželi nejméně 15 dnů předem.
(3) Pro ustavující shromáždění delegátů platí § 8 odst. 2 tohoto zákona.
(4) Není-li ustavující shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá výbor náhradní ustavující shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat ustavující shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní ustavující shromáždění delegátů je schopno usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů.
§ 24
(1) Ustavující shromáždění delegátů zvolí tajným hlasováním zástupce do všeobecné sněmovny komory. Počet členů komory, na které připadá jeden zástupce, určí výbor tak, aby všeobecná sněmovna komory měla alespoň 150 členů a aby každá okresní komora měla ve všeobecném sněmu komory alespoň jednoho zástupce.
(2) Každé společenstvo ve lhůtě 7 měsíců od účinnosti tohoto zákona zvolí jednoho zástupce do sněmovny společenstev.
(3) Výbor svolá sněm komory nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona a předloží zástupcům návrhy statutu, volebního, jednacího a příspěvkového řádu komory a návrh volebního a jednacího řádu okresních komor tak, aby zástupci zvolení do sněmu komory obdrželi tyto návrhy nejpozději 15 dnů před zahájením sněmu komory.
§ 25
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992 s výjimkou ustanovení o agrární komoře, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 121/1993 Sb.
Přechodné ustanovení
Členství v Hospodářské komoře České republiky, které osobám uvedeným v § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vzniklo dnem 1. července 1992, zaniká uplynutím tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto osoby k tomuto datu neoznámí představenstvu okresní komory, že zůstávají členy komory.
1) § 2 odst. 2 písm. a), b), d) obchodního zákoníku.
2) Např. § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3) § 8 odst. 4, § 28 odst. 2, § 52 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.
5) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Úplný výpis z obchodního rejstříku

Autor: OHK Plzeň-jih , zveřejněno: 14. 05. 2010 06:50 hod., aktualizováno: 14. 05. 2010 13:56 hod.
Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl A, vložka 18717
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( http://www.justice.cz).
Dne: 23.09.06 14:02:23
Údaje platné ke dni 21.09.2006